+ Trả lời Chủ đề

Chủ đề: Giới từ trong tiếng Anh

Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1
  Moderator Clementine is a splendid one to behold Clementine is a splendid one to behold Clementine is a splendid one to behold Clementine is a splendid one to behold Clementine is a splendid one to behold Clementine is a splendid one to behold Clementine is a splendid one to behold Clementine's Avatar
  Ngay tham gia
  May 2010
  Bài viết
  473
  Rep Power
  16

  Giới từ trong tiếng Anh

  Trong tiếng Anh, giới từ là một dạng từ loại có rất ít từ nhưng lại là một dạng từ loại phức tạp. Trong bài này ta sẽ học tất cả những gì nên biết về giới từ trong phạm vi tiếng Anh cơ bản.
  * Định nghĩa giới từ:
  -Giới từ là từ giới thiệu quan hệ không gian, thời gian hoặc quan hệ logic giữa các danh từ trong câu.


  * Danh sách các giới từ cơ bản:
  - Giới từ không nhiều lắm nhưng không nhất thiết phải biết hết tất cả. Chúng tôi đã bỏ bớt một số giới từ ít gặp hơn trong tiếng Anh cơ bản. Các giới từ cơ bản bao gồm:

  about, above, across, after, against, along, among, around, at, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, but, by, despite, down, during, except, for, from, in, inside, into, like, near, of, off, on, onto, out, outside, over, past, since, through, throughout, till, to, toward, under, underneath, until, up, upon, with, within, without...

  * Nghĩa cơ bản của giới từ:

  - Nghĩa cơ bản của giới từ thường giúp ta tự hiểu ngay cách dùng của nó trong các trường hợp cơ bản. Tuy nhiên, khi giới từ đi sau động từ, tạo ra cái gọi là ngữ động từ (Phrasal Verb), thì có khi nó không còn mang nghĩa cơ bản nữa mà cùng với động từ, chúng tạo ra một nghĩa hòan toàn bất ngờ hoặc có khi giới từ chỉ là một từ chức năng cần phải có sau một số động từ hoặc tính từ để đúng ngữ pháp, chứ tự thân nó không mang bất kỳ nghĩa gì.

  about = về, above = bên trên, across = ngang qua, băng qua, after = sau, against = chống lại, vào, along = dọc theo, among = giữa (3 trở lên), around = quanh, vòng quanh, at = tại, lúc, before = trước, behind = đằng sau, below = bên dưới, dưới, beside = bên cạnh,
  between = giữa (2), beyond = quá, lên trên, ra ngoài, but = nhưng, by = bằng, bởi, despite= bất chấp, down = dưới, during = trong suốt (khoảng thời gian nào đó), except =ngoại trừ, for = cho, trong (khỏang thời gian), from = từ, in = trong, ở trong, inside= bên trong, into = vào, like = như, near = gần, of = của, off = theo sau động từ, tạo nghĩa riêng, on = trên, onto = lên trên, out = ngoài, outside = bên ngoài, over = ở trên đầu, trên, past = qua, quá, since = từ khi, through = xuyên qua, thông qua, throughout= suốt, từ đầu đến cuối, till = đến khi, to = đến, toward = về phía, under = dưới, until = cho đến khi, up = trên, lên, upon = theo sau động từ, with = với, within = trong phạm vi, trong vòng, without = mà không có.

  Name: 1325076588_nv.jpg
Views: 572
Size: 5.1 KB

  * Vị trí của giới từ:

  - Trong tiếng Anh cơ bản, ta cần nhớ 3 vị trí chủ yếu của giới từ:

  1. Sau TO BE, trước danh từ:

  + THE BOOK IS ON THE TABLE. = Quyển sách ở trên bàn.

  + I WILL STUDY IN AUSTRALIA FOR 2 YEARS. = Tôi sẽ học ở Úc trong 2 năm.

  2. Sau động từ: Có thể liền sau động từ, có thể bị 1 từ khác chen giữa động từ và giới từ.

  + I LIVE IN HO CHI MINH CITY = Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh.

  +TAKE OFF YOUR HAT! Cởi nón của bạn ra!

  + I HAVE AN AIR-CONDITIONER, BUT I ONLY TURN IT ON IN SUMMER. = Tôi có máy lạnh, nhưng tôi chỉ bật nó lên vào mùa hè.

  3. Sau tính từ:

  + I'M NOT WORRIED ABOUT LIVING IN A FOREIGN COUNTRY. = Tôi không lo lắng về việc sốngở nước ngoài.

  + HE IS NOT ANGRY WITH YOU. = Anh ấy không giận bạn.

  * Vài điểm lưu ý về giới từ:

  - AT: dùng chỉ giờ

  I GET UP AT 9 o'clock every day.

  - ON: dùng chỉ ngày, thứ

  I NEVER WORK ON SUNDAYS.

  - IN: dùng cho tháng, mùa, năm

  + I WILL LEAVE FOR AUSTRALIA IN JULY = Tôi sẽ khởi hành đi Úc vào tháng 7.

  - AT: tại, ở ; chỉ nơi chốn NHỎ như công ty, nhà hàng, khách sạn, nhà cửa, quán xá, 1địa chỉ cụ thể..

  - IN: tại, ở; chỉ nơi chốn LỚN như phường xã, quận huyện, thành phố, quốc gia...

  + MY DAUGHTER WAS BORN ON DECEMBER 2, 2004 AT A HOSPITAL ON TON THAT TUNG STREET IN DISTRICT 01.= Con gái tôi được sinh ra vào ngày 2 tháng 12 năm 2004 tại một bệnh viện trên đường Tôn Thất Tùng ở quận 01.

  - Đại từ luôn chen giữa động từ và giới từ, danh từ phải để sau giới từ không được chen vào giữa.

  + TAKE OFF YOUR HAT! Cởi nón của anh ra!

  + TAKE IT OFF! Cởi nó ra đi! (IT là đại từ nên phải chèn ở giữa)

  + HIS FATHER BEATS HIM UP EVERY DAY. = Cha nó đánh đập nó hàng ngày.

  + THAT MAN BEATS UP HIS SON EVERY DAY. = Người đàn ông đó đánh đập con trai mình hàng ngày.

  - Như ở trên có nói, khi giới từ đi sau động từ, tạo ra cái gọi là ngữ động từ, thì có khi nó không còn mang nghĩa cơbản nữa mà cùng với động từ, chúng tạo ra một nghĩa hòan toàn bất ngờ.

  + LOOK = nhìn, AFTER = sau; nhưng LOOK AFTER = chăm sóc

  + WORK = làm việc, OUT =ngoài, ra ngoài; nhưng WORK OUT = nghĩa 1: tập thể dục, nghĩa 2: nghĩ ra, nghĩa 3: có kết quả tốt...

 2. #2
  Thích bay hocvanpham is on a distinguished road hocvanpham's Avatar
  Ngay tham gia
  Dec 2012
  Bài viết
  94
  Rep Power
  6

  Re: Giới từ trong tiếng Anh

  CHAPTER 26. PREPOSITIONS

  The words at, in, of, on and to are examples of prepositions. A word such as a noun, pronoun or gerund following a preposition is said to be the object of the preposition. As pointed out previously, a personal pronoun following a preposition must be in the objective case.

  A phrase beginning with a preposition can be referred to as a prepositional phrase. The prepositional phrases in the following examples are underlined.
  e.g. He owns the house on the corner.
  We are waiting for her.
  She has read many books about flying.

  In the first example, the noun corner is the object of the preposition on. In the second example, the personal pronoun her is the object of the preposition for. It can be seen that the personal pronoun her is in the objective case. In the third example, the gerund flying is the object of the preposition about.

  A preposition serves to connect its object with the rest of a sentence. In doing so, a preposition indicates the relationship of the idea expressed in the prepositional phrase to the ideas expressed In the rest of the sentence.

  For instance in the sentence He owns the house on the corner, the preposition on indicates that the words the corner express the location of the house referred to in the rest of the sentence. Similarly, in the sentence We are waiting for her, the preposition for indicates that the word her expresses the reason for the action of waiting referred to in the rest of the sentence.

  Although there are fewer than one hundred English prepositions, although prepositions do not take endings, and although the structure of most prepositional phrases is simple, the use of English prepositions is very complex. The reasons for this are that most prepositions have more than one meaning, many prepositions can also be used as adverbs, prepositions are used in hundreds of idioms, many adjectives, nouns, and verbs must usually be followed by certain prepositions, and there are hundreds of phrasal verbs formed from combinations of verbs with adverbs and prepositions.

  It should also be noted that the use of prepositions varies somewhat among the different dialects of English. For instance, as illustrated in the following example, there are some differences between British and North American English in the use of prepositions.
  e.g. British Usage: There is a fence about the garden.
  American Usage: There is a fence around the garden.

  The discussion below emphasizes the North American usage of English prepositions.

  1. The meanings of prepositions

  The table below gives the most usual meanings of English prepositions. Each meaning is illustrated by an example.

  About
  1. On the subject of: This is a story about elephants.
  2. Approximately: He is about ten years old.

  Above
  1. Higher than; over: The plane flew above the clouds.
  2. Earlier on a page: There is a heading above each diagram.

  Across
  1. From one side to the other: We walked across the field.
  2. On the other side of: There is a store across the street.

  After
  1. Later in time: after ten o'clock; after lunch
  2. Later in a series: Q comes after P in the alphabet.
  3. In pursuit of: The dog ran after the cat.

  Against
  1. In opposition to: Theft is against the law.
  2. Touching; supported by: I leaned my bicycle against the wall.

  Along
  1. Following the length of: We walked along the road.

  Among
  1. Within a group: The money was shared among three people.

  Note: In formal English, among is usually used only when referring to more than two persons or things. In contrast, between is used when referring to two persons or things.

  Around
  1. Circling something: We walked around the block.
  2. Surrounding: There is a fence around the garden.
  3. In different parts of: I looked around the house for the keys.
  4. In the other direction: We turned around and went back home.
  5. Approximately: He is around six feet tall.

  At
  1. A specific location: at 23 Chestnut Street; at the park
  2. A point in time: at 5 o'clock; at Christmas
  3. A condition: at peace; at war; at rest
  4. An activity: at work; at school; at play
  5. Towards: Look at someone; wave at someone

  Note: When referring to a specific location or to a point in time, at is usually used. When referring to a certain street or a certain day, on is usually used. When referring to a location as an area, or when referring to a unit of time longer than a day, in is usually used.
  e.g. at Christmas; on Christmas day; in the Christmas holidays

  Before
  1. Earlier in time: before two o'clock; before Christmas
  2. Earlier in a series: S comes before T in the alphabet.

  Behind
  1. At the back of: The little girl hid behind her mother.
  2. Late: I am behind in my work.
  3. Cause; origin: Who was behind that idea?

  Below
  1. Lower than; under: below freezing; below sea level
  2. Later on a page: Footnotes are provided below the text.

  Beneath
  1. Lower than; below: beneath the earth

  Beside
  1. Next to; at the side of: I sit beside her in class.

  Besides
  1. Also; as well as: We study other languages besides English.

  Note the differing meanings of beside and besides. Beside is usually used with reference to a physical location.

  Between
  1. An intermediate location: Toronto lies between Montreal and Vancouver.
  2. An intermediate time: between Christmas and New Year's Day
  3. Intermediate in a series: B comes between A and C in the alphabet.
  4. An intermediate amount: between five and ten people
  5. Within a group of two: The money was shared between two people.

  Beyond
  1. Farther than: The mountains lie beyond the horizon.
  2. Further than; exceeding: That was beyond my expectations.

  But
  1. Except: I have read all but the last chapter.

  Note: But is used more often as a conjunction than as a preposition.

  By
  1. Near: a house by the sea
  2. Past: He waved as he drove by the house.
  3. Not later than: Try to finish the work by next week.
  4. In units of: cheaper by the dozen; sold by weight
  5. Through the means of: travel by plane; written by him

  Note: By is often used in combination with verbs in the Passive Voice.

  Concerning
  1. Connected with; about: He studies everything concerning trees.

  Despite
  1. In spite of: We walked downtown despite the rain.

  Down
  1. To a lower position: The ball rolled down the hill.
  2. Further along: He lives down the street.

  During
  1. Throughout a period: She works during the day.
  2. Sometime within a period: An accident occurred during the night.

  Except
  1. Not including: I have visited everyone except him.

  For
  1. Duration of time: We walked for two hours.
  2. Distance: I walked for five kilometers.
  3. Purpose: I bought this jacket for you.
  4. In the direction of: She left for New York.
  5. In favor of: We are for the proposal.
  6. Considering: The boy is clever for his age.

  From
  1. Place of origin: We left from Boston; he comes from Mexico
  2. Start of a period of time: from now on; from yesterday until today
  3. Start of a range: From 20 to 30 people were present.
  4. Cause: He suffers from nervousness.
  5. Source: I first heard the story from you.

  In
  1. Place thought of as an area: in London; in Europe
  2. Within a location: in the room; in the building
  3. Large units of time: That happened in March, in 1992.
  4. Within a certain time: I will return in an hour.
  5. By means of: write in pencil; speak in English
  6. Condition: in doubt; in a hurry; in secret
  7. A member of: He is in the orchestra; in the navy
  8. Wearing: the boy in the blue shirt
  9. With reference to: lacking in ideas; rich in oil

  Inside
  1. Within: They are inside the house.

  Into
  1. To the inside of: We stepped into the room.
  2. Change of condition: The boy changed into a man.

  Like
  1. Resembling: That looks like him.
  2. Appearing possible: It looks like rain.
  3. Be in a suitable mood for: I feel like going swimming.

  Minus
  1. Less: Three minus two equals one.

  Near
  1. Close to: near the school; near the ocean

  Of
  1. Location: east of here; the middle of the road
  2. Possession: a friend of mine; the sound of music
  3. Part of a group: one of us; a member of the team
  4. Measurement: a cup of milk; two meters of snow

  Off
  1. Not on; away from: Please keep off the grass.
  2. At some distance from: There are islands off the coast.

  On
  1. Touching the surface of: on the table; on the wall
  2. A certain day: That happened on Sunday, on the 6th of June.
  3. A certain street: on South Street
  4. About: a book on engineering
  5. A state or condition: on strike; on fire; on holiday
  6. By means of: live on a pension; shown on television

  Onto
  1. To a position on: The child climbed onto the table.

  Opposite
  1. Facing: The library is opposite the fire station.

  Out of
  1. To the outside of: She went out of the room.
  2. From among: We won two games out of three.
  3. Motive: We spoke to them out of politeness.
  4. Material: The bridge is made out of steel.
  5. Beyond: out of control; out of danger

  Outside
  1. On the outer side of: outside the house
  2. Beyond the limits of: outside my experience

  Over
  1. Above; higher than: There are cupboards over the sink.
  2. Covering: We spread an extra blanket over the bed.
  3. Across: I jumped over a puddle.
  4. More than: It cost over ten dollars; it took over an hour
  5. During: I saw him several times over the past week.
  6. By means of: We made plans over the telephone.

  Past
  1. Up to and beyond: I walked past the house.
  2. After (in time): It was past 2 o'clock; half past two
  3. Beyond: past belief

  Per
  1. For each: 60 kilometers per hour; price per liter

  Plus
  1. With the addition of: Six plus four equals ten.

  Since
  1. From a specific time in the past: I had been waiting since two o'clock.
  2. From a past time until now: I have been waiting here since noon.

  Note: Because of its meaning, the preposition since is usually used in combination with a perfect tense. It should be noted that the preposition for can also be used with a perfect tense. However, when used with reference to time, for is usually followed by a phrase referring to a period of time; whereas since is usually followed by a phrase referring to a specific time.
  e.g. I have known him for six months.
  I have known him since January.
  In the first example, for is followed by six months, which refers to a period of time. In the second example, since is followed by January, which refers to a specific time.

  Through
  1. Across; from end to end of: the main road through town
  2. For the whole of a period: I slept through the night.
  3. By means of: Skill improves through practice.

  Throughout
  1. In every part of: throughout the world
  2. For the whole of a period: throughout the winter

  Till
  Note: Till can be used instead of until. However, at the beginning of a sentence, until is usually used.

  To
  1. In the direction of: Turn to the right.
  2. Destination: I am going to Rome.
  3. Until: from Monday to Friday; five minutes to ten
  4. Compared with: They prefer hockey to soccer.
  5. With indirect object: Please give it to me.
  6. As part of infinitive: I like to ski; he wants to help.
  7. In order to: We went to the store to buy soap.

  Toward (or Towards)
  1. In the direction of: We walked toward the center of town.
  2. Near; just before (time): It rained towards evening.

  Under
  1. Beneath: under the desk; under the trees
  2. Less than: Under 100 people were present.
  3. In circumstances of: under repair; under way; under discussion

  Underneath
  1. Below, under: underneath the carpet

  Until
  1. Up to a certain time: She will stay until Friday; until 5 p.m.

  Upon
  Note: On and upon have similar meanings. Upon may be used in certain expressions, as in once upon a time, and following certain verbs, as in to rely upon someone.

  Up
  1. To a higher place: We went up the stairs.
  2. In a higher place: She lives up the hill.

  Up to
  1. As far as: up to now; I have read up to page 100.
  2. Depending on: The decision is up to you.
  3. As good as; ready for: His work is up to standard.

  Versus
  1. Against (sports, legal): The next game is England versus Australia.

  Via
  1. By way of: He went to Los Angeles via San Francisco.

  With
  1. Accompanying: He came with her; I have my keys with me.
  2. Having; containing: Here is a book with a map of the island.
  3. By means of; using: I repaired the shoes with glue.
  4. Manner: with pleasure; with ease; with difficulty
  5. Because of: We were paralyzed with fear.

  Within
  1. Inside of: within twenty minutes; within one kilometer

  Without
  1. Not having: Do not leave without your coat; without money

  See Exercises 1 and 2.

  2. Prepositions used in idioms

  Below are examples of idioms consisting of prepositional phrases. The following selection of idioms emphasizes those used in North American English. The meaning of each idiom is indicated after the colon.

  At
  not at all: not in any way
  at all times: always
  at any rate: whatever happens
  keep someone at arm's length: avoid becoming closely involved with someone
  at close quarters: very near
  at one's disposal: to be used as one wishes
  at a distance: not near
  at fault: causing something wrong
  at first: at the beginning
  see at a glance: see immediately
  at hand: near; readily available
  at last: finally, after some delay
  at a loss: uncertain what to do or say
  at the mercy of: without defense against
  at the moment: now
  at once: immediately
  at present: now
  at rest: not moving
  at risk: threatened by danger or loss
  at short notice: with little warning
  at stake: to be won or lost
  at a stretch: continuously
  at that rate: under those circumstances
  at this point: at this place; at this moment
  at the wheel: in control

  Behind
  behind the scenes: (of persons) influencing events secretly; (in a theater) behind the stage
  behind schedule: not on time

  Beside
  be beside oneself: lose one's self-control
  beside the point: irrelevant

  Between
  read between the lines: deduce a meaning that is not actually expressed

  Beyond
  beyond help: unable to be helped
  beyond a joke: too annoying to be amusing
  beyond reproach: perfect; blameless

  By
  by accident: not deliberately
  by all means: by any possible method
  bit by bit: gradually
  by chance: by accident; without planning
  by courtesy of: with the help or permission of
  win by default: win because of lack of competition
  by degrees: gradually
  perform by ear: perform (music) by listening to the sound, without referring to written music
  by hand: without the use of machinery
  by heart: from memory
  little by little: gradually
  by means of: by using
  by mistake: accidentally
  by no means: not at all
  one by one: one at a time
  by oneself: alone
  side by side: beside one another
  by the way: incidentally (used to introduce an unrelated topic of conversation)
  by word of mouth: orally

  For
  once and for all: for the last time (e.g. used when giving someone a final warning)
  for certain: definitely; without doubt
  for a change: for the sake of variety
  for example: as an illustration
  for fun: for the sake of enjoyment
  for good: permanently
  for good measure: in addition to the necessary amount
  for instance: for example; as an illustration
  for keeps: (colloquial) permanently
  for a living: as a profession
  for now: temporarily
  run for office: compete for an elected position
  for one thing: because of one reason (out of several)
  for the sake of: for the benefit of; for the purpose of
  for sale: intended to be sold
  for sure: definitely (more colloquial than for certain)
  food for thought: something which makes one think
  play for time: delay doing something in the hope that the situation will improve
  for the time being: until some other arrangement is made
  ask for trouble: act in a dangerous or foolish way
  for a while: for a period of time
  word for word: exactly as said or written

  From
  from afar: from a distance
  from all sides: from all directions
  from head to foot: (of a person) completely; all over
  from scratch: from the beginning
  from time to time: occasionally

  In
  in addition to: as well as
  in advance: before
  be in agreement with: have the same opinion as
  in any case: whatever happens
  in brief: in a few words
  in bulk: (of goods) in large amounts; not in packages
  be in charge of: have responsibility for
  in common: shared by all members of a group
  in control: having the power to direct something
  in the course of: during
  in danger: likely to be harmed
  in a daze: unable to think clearly; confused
  in debt: owing money
  in demand: (of goods or persons) desired by many people
  in depth: (investigate something) thoroughly
  in detail: (explain something) thoroughly
  in disgrace: regarded with disapproval because of having done something wrong
  in the distance: far away
  in doubt: uncertain
  in duplicate: so that there are two identical copies (of a document)
  in earnest: seriously; in a determined way
  in effect: (of rules) operating
  in the end: finally
  in fact: in reality; really
  in fashion: fashionable; accepted as being the most desirable and up to date
  in favor of: supporting (an idea)
  in flames: burning, with visible flames
  in a flash: very quickly; suddenly
  in full: without omitting anything
  in general: usually; as a whole
  hand in hand: (of persons) holding hands; (of related situations) occurring together
  in a hurry: trying to accomplish something quickly
  in jest: as a joke
  in kind: (payment) in goods rather than in money
  in itself: without reference to anything else
  in league with: (of persons) joined together with (usually for a dishonest purpose)
  be in the limelight: be the focus of attention; receive great publicity
  in the long run: in the end; eventually
  in the long term: looking ahead to the distant future
  leave someone in the lurch: abandon someone who is in a difficult situation
  be in the minority: be in the smaller of two groups
  in mint condition: (of manufactured goods) perfect; brand-new
  in a minute: soon
  in a moment: soon; quickly
  set something in motion: start something going
  nip something in the bud: put an end to something before it gets properly started
  in no time: very soon; very quickly
  in order of: arranged according to
  in order to: for the purpose of
  in part: to some degree
  in particular: especially
  in power: (of a political party) holding office
  in practice: able to do something well because of recent practice; in reality (opposite of in theory)
  in print: (of a book) printed and available from the publisher
  in private: not in front of other people
  in public: openly; not in private
  in reality: really
  in reserve: saved for later use
  in retrospect: looking back over past events
  in return for: as repayment for
  be in the right: be correct
  in season: (of fruit or vegetables) readily available at that time of year
  in a second: soon; quickly
  in short supply: scarce; not easily obtainable
  in sight: able to be seen
  in stock: (of goods at a store) present and available
  in that case: if that is true
  in theory: ideally; according to theoretical considerations
  be in time: not be late
  in touch with in: communication with; informed about
  in triplicate: so that there are three identical copies (of a document)
  be in trouble: be in a difficult situation; be blamed or punished for doing something wrong
  in tune: at the correct pitch
  act in unison: act together
  in vain: without success
  in the vicinity of: near
  once in a while: occasionally
  in words of one syllable: (explain something) clearly and simply
  in working order: able to function properly
  in the wrong: responsible for an error; guilty

  Inside
  inside out: with the inner side out; thoroughly

  Into
  paint oneself into a corner: take a course of action which greatly narrows one's future choices of action
  go into hiding: hide oneself
  get into a rut: get into a fixed and uninteresting way of life
  get into trouble: get into a difficult situation; do something deserving blame or punishment

  Of
  of course: certainly; as one would expect; as everyone knows
  hard of hearing: somewhat deaf
  next of kin: nearest relative or relatives
  of one's own accord: voluntarily; on one's own initiative
  of one's own free will: voluntarily; by choice
  one's point of view: one's opinion about something
  right of way: public right to use a path or road; (of road traffic) right to proceed before others
  rule of thumb: a simple way to calculate what procedure to follow, based on extensive experience, rather than on theoretical considerations

  Off
  go off the air: (of radio or television) stop broadcasting
  off duty: not engaged in one's regular work
  off one's hands: no longer one's responsibility
  off and on: from time to time
  off the record: say something privately, that is not to be officially recorded
  off the track: following a wrong line of thought or action

  On
  on account of: because of
  be on the air: (of radio or television) be in the process of broadcasting
  on the alert: ready to act
  be on all fours: (of a person) be on hands and knees
  on the average: usually; normally
  on behalf of: for; in the interests of
  on board: on a ship or airplane
  on business: as part of one's work
  on condition that: only if; provided that
  on demand: when asked for
  on display: being exhibited
  on duty: engaged in one's regular work
  on fire: burning
  to go on foot: to walk
  be on one's guard: be alert and ready to meet an attack
  on hand: available
  on loan: lent and not yet returned
  shoot on location: (of a movie) film in natural surroundings, not in a studio
  on the lookout: watchful
  put something on the map: cause something to become well-known
  get on one's nerves: annoy; irritate
  on no account: absolutely not
  on the one hand: (used to introduce one side of an argument)
  on one's own: alone; without help
  act on one's own initiative: act independently, without orders from anyone else
  on order: requested but not yet delivered
  on the other hand: (used to introduce a contrasting side of an argument)
  act on principle: do something to support a policy
  on purpose: deliberately
  go on record: say something which is to be officially recorded
  on sale: being sold at a lower price than usual
  on schedule: at the correct time; as planned or predicted
  on second thoughts: after thinking further about something
  on a shoestring: with a very small amount of money
  be on the spot: be where important events are taking place; be placed in an awkward situation
  on the spur of the moment: on a sudden impulse
  go off on a tangent: change suddenly to a new line of thought or action
  on time: at the correct time
  walk on tiptoe: walk on the toes and balls of the feet
  accept something on trust: accept something without proof
  on the verge of: very close to; about to
  on the whole: taking everything into consideration

  Out of
  out of the blue: unexpectedly
  out of breath: (after running) panting from a shortage of oxygen
  out of character: unlike a person's known character
  out of control: not able to be regulated or guided
  out of danger: safe
  out of date: no longer used; old-fashioned; (of news) no longer true
  out of debt: having paid one's debts
  be out of one's depth: be unable to handle a situation because of lack of experience
  out of doors: in the open air; not in a building
  out of fashion: not fashionable; not presently in common use
  out of hand: not under control
  out of harm's way: safe
  out of line with: in disagreement with
  be out of one's mind: be insane
  out of order: not functioning properly; (at a formal meeting) not behaving according to the rules
  out of the ordinary: unusual
  out of place: unsuitable
  out of practice: unable to do something as well as one has in past, because of lack of recent practice
  out of print: (of a book) no longer available from the publisher
  out of proportion: too big or too small; not having the appropriate relationship to something
  out of the question: impossible; not to be considered
  out of season: (of fruit or vegetables) not readily available at that time of year
  out of shape: (of persons) not in top condition because of lack of exercise
  out of sight: hidden, not able to be seen
  out of stock: (of goods at a store) temporarily unavailable
  out of style: not fashionable
  out of touch: with not in communication with; not informed about
  out of town: having temporarily left town
  out of trouble: not in trouble
  out of tune: not at the correct pitch
  out of work: no longer having employment

  To
  to all intents and purposes: in all important ways
  to a certain extent: partly
  to date: so far; until now
  up to date: current; modern
  see eye to eye with: agree entirely with
  take something to heart: be much affected by something
  made to measure: exactly suitable; (of clothes) made for a certain person
  keep something to oneself: not tell anyone
  to the point: relevant

  Under
  under age: below the age of being legally permitted to do something
  be under arrest: be held prisoner and charged with wrongdoing
  under the auspices of: with the patronage of; supported by
  under one's breath: in a whisper
  under the circumstances: because this is true
  under consideration: being thought about
  under control: able to be regulated or guided
  under cover of: protected by; undetected because of
  under fire: being shot at; being criticized
  under the impression that: having the idea that
  be under the influence of: be affected by
  be under oath: have sworn to tell the truth
  under observation: being watched carefully
  under restraint: prevented from doing something

  Up
  have something up one's sleeve: have a secret idea or plan in reserve

  With
  with impunity: without risk of injury or punishment
  with the naked eye: without using a magnifying lens
  with no strings attached: (of help given) with no conditions; to be used freely
  take with a pinch of salt: not believe completely
  with regard to: concerning; about
  with respect to: concerning; about
  tarred with the same brush: having the same faults
  with a vengeance: very much; more than usual

  Within
  within limits: to a certain extent; not too much
  within living memory: within the memory of people now alive

  Without
  go without saying: be obvious

  See Exercises 3 and 4.

  3. Nouns followed by prepositions

  The following are examples of nouns which are usually followed by certain prepositions. In the case of phrases which are idioms, the meanings of the phrases are indicated in brackets.

  Against
  take precautions against
  For
  have affection for make allowances for
  have compassion for an excuse for
  a reason for have a reputation for
  have respect for have sympathy for
  have a talent for lie in wait for (ambush)
  pave the way for (prepare for)
  From
  absence from
  In
  have confidence in have faith in
  have an interest in take part in
  make progress in
  Into
  have insight into
  Of
  have an abhorrence of an acknowledgement of
  take advantage of take care of
  take command of evidence of
  an example of an excess of
  make a fool of make fun of (ridicule)
  have an impression of a lack of
  neglect of a number of
  a pair of be part of
  a possibility of make a practice of (do often)
  a proof of a quantity of
  recognition of a recollection of
  a result of run the risk of (risk)
  catch sight of (see suddenly) a sign of
  a survey of a symbol of
  a symptom of a token of
  make use of a way of
  wash one's hands of (stop caring
  about and dealing with)
  On
  an attack on dependence on
  make an impression on play a joke on
  shed light on (explain) have pity on
  To
  have access to pay attention to
  an objection to a reply to
  a response to lay siege to (besiege)
  shut one's eyes to (deliberately
  ignore a problem)
  Toward or Towards
  animosity toward(s) an attitude toward(s)
  With
  have a connection with find fault with (criticize)
  fall in love with change places with

  See Exercise 5.

  4. Adjectives and verbs in the passive voice followed by prepositions

  In some cases different prepositions can be used without causing a change in meaning. For instance, the following examples both have the same meaning.
  e.g. I was angry at them.
  I was angry with them.

  However, in many cases, the use of different prepositions causes a change in meaning. For instance, the past participle protected is typically followed by the preposition from. However, like many other past participles, protected may also be followed by the preposition by, where by serves to introduce the performer of the action expressed by the past participle.
  e.g. The city is protected from the soldiers.
  The city is protected by the soldiers.
  The first example indicates that the soldiers are a threat to the city; whereas the second example indicates that the soldiers are protecting the city.

  The following are examples of predicate adjectives and past participles of verbs in the Passive Voice which are usually followed by certain prepositions. In addition, it should be kept in mind that most verbs in the Passive Voice can be followed by a phrase beginning with the preposition by.

  About
  anxious about concerned about
  curious about depressed about
  doubtful about enthusiastic about
  excited about happy about
  pleased about wrong about
  worried about
  At
  adept at alarmed at
  amazed at overjoyed at
  shocked at surprised at
  Between
  torn between
  By
  accompanied by caused by
  guided by manufactured by
  obsessed by written by
  For
  blamed for eligible for
  famous for fit for
  known for late for
  noted for praised for
  punished for qualified for
  ready for responsible for
  ripe for sorry for
  suitable for
  From
  absent from apart from
  derived from descended from
  detached from different from
  distinct from exempt from
  far from isolated from
  omitted from protected from
  removed from safe from
  separated from
  In
  absorbed in disappointed in
  engaged in immersed in
  interested in involved in
  Of
  accused of afraid of
  ashamed of aware of
  capable of certain of
  composed of conscious of
  convinced of deprived of
  devoid of fond of
  ignorant of independent of
  jealous of proud of
  regardless of reminded of
  sure of suspicious of
  suspected of terrified of
  tired of worthy of
  On
  based on dependent on
  intent on
  To
  acceptable to accessible to
  accustomed to adapted to
  addicted to adjacent to
  attached to attributable to
  close to committed to
  comparable to dedicated to
  detrimental to devoted to
  due to equal to
  equivalent to essential to
  exposed to faithful to
  favorable to foreign to
  impervious to indifferent to
  indispensable to inferior to
  kind to loyal to
  next to obedient to
  obliged to oblivious to
  opposed to parallel to
  partial to peculiar to
  preferable to prior to
  proportional to reconciled to
  reduced to related to
  relative to relevant to
  resigned to resistant to
  restricted to senior to
  sensitive to similar to
  subject to subordinate to
  suited to superior to
  susceptible to tied to
  Toward or Towards
  protective toward(s)
  With
  acquainted with affiliated with
  associated with besieged with
  compared with compatible with
  confronted with consistent with
  covered with cursed with
  exasperated with familiar with
  finished with identified with
  infatuated with patient with
  pleased with satisfied with
  synonymous with threatened with

  See Exercise 6.

  5. Verbs followed by prepositions

  The following are examples of verbs which are often followed by certain prepositions.

  About
  care about complain about
  forget about lie about (tell a lie)
  reminisce about talk about
  think about wonder about
  worry about
  Against
  discriminate against protest against
  react against rebel against
  turn against
  At
  aim at bark at
  connive at frown at
  gaze at glare at
  growl at hint at
  look at point at
  shoot at smile at
  snap at sneer at
  stare at wave at
  wink at
  For
  apply for apologize for
  beg for blame for
  budget for hope for
  long for look for
  mourn for pay for
  plead for pose for
  pray for prepare for
  press for register for
  search for shop for
  substitute for vouch for
  wait for wish for
  From
  abstain from benefit from
  deduct from derive from
  desist from deter from
  detract from deviate from
  differ from divert from
  escape from extricate from
  flee from infer from
  profit from protect from
  quote from radiate from
  recoil from recover from
  refrain from shrink from
  stem from suffer from
  In
  believe in engage in
  indulge in intervene in
  invest in participate in
  persist in succeed in
  Into
  change into convert into
  delve into dip into
  develop into divide into
  fall into merge into
  plunge into pry into
  sink into transform into
  Of
  approve of beware of
  conceive of consist of
  deprive of die of
  disapprove of smell of
  On
  blame on concentrate on
  depend on impinge on
  impose on insist on
  intrude on pounce on
  reflect on rely on
  report on spy on
  subsist on thrive on
  Over
  preside over trip over
  To
  adapt to adhere to
  adjust to amount to
  belong to conform to
  contribute to correspond to
  listen to object to
  pertain to prefer to
  refer to relate to
  respond to resort to
  revert to submit to
  subscribe to succumb to
  surrender to yield to
  With
  agree with associate with
  collaborate with combine with
  communicate with comply with
  concur with consort with
  contend with cooperate with
  cope with correspond with
  flirt with mingle with
  share with sympathize with


  See Exercise 7.

 3. #3
  Mới nở QuocVu is on a distinguished road QuocVu's Avatar
  Ngay tham gia
  Nov 2012
  Bài viết
  17
  Rep Power
  0

  Re: Giới từ trong tiếng Anh

  nhiều quá

 4. #4
  Moderator grammar-man will become famous soon enough grammar-man's Avatar
  Ngay tham gia
  Dec 2014
  Bài viết
  163
  Rep Power
  4

  Re: Giới từ trong tiếng Anh

  Prepositions

  Name: Prepositions.jpg
Views: 851
Size: 25.1 KB

+ Trả lời Chủ đề
Quyền viết bài
 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình